Podmínky soutěže

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost ABSTRACT s.r.o., se sídlem Kotlářská 5, 602 00 Brno, IČ: 25552406, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně (dále jen "organizátor").

 

2. Místo konání soutěže

Soutěž "BARVY PODZIMU 2022" (dále jen "soutěž") bude probíhat prostřednictvím profilu webové stránky Bydleni.cz (dále jen "web"), na stránkách https://www.bydleni.cz/ctenari/index.php/58-barvy-podzimu-2022.

 

3. Termín konání soutěže

Soutěž bude probíhat od 21.10.2022 do 8.12.2022 do 12:00.

 

4. Princip soutěže

Téma soutěže je PODZIM. Počet výherců je 5.

 

Účastníkem soutěže se stává uživatel, který je registrován. Registrace do soutěže je možná pomocí účtu na Facebook.com nebo vlastní registrace na https://www.bydleni.cz/ctenari/index.php/58-barvy-podzimu-2022. Soutěžní fotografie je možné vkládat po celou dobu soutěžního kola. Jeden soutěžící může do soutěže vložit pouze 1 fotografii.

 

Soutěžní fotky se vkládají přes formulář na webu Bydlení.cz, a to odesláním prostřednictvím formuláře na stránce https://www.bydleni.cz/clanek/Soutez-Barvy-podzimu-2022. Fotky budou zobrazovány v galerii na stránce https://www.bydleni.cz/ctenari/index.php/58-barvy-podzimu-2022 po jejich odsouhlasení. Organizátor si vyhrazuje právo fotografii zveřejňovat i na svém facebooku. Soutěžní fotografie se stávají majetkem portálu www.bydleni.cz a organizátor s nimi může volně nakládat. Soutěžící zasláním příspěvku a přihlášením se do soutěže prohlašuje, že je autorem příspěvku, vytvořil jej samostatně a je výlučným držitelem autorského práva k příspěvku bez jakéhokoli omezení, včetně všech výlučných práv osobnostních a výlučných práv majetkových. Soutěžící dále prohlašuje, že mu byl udělen bezpodmínečný souhlas osob, které jsou v příspěvku vyobrazeny, případně jiným způsobem zachyceny tak, že je možné je podle tohoto příspěvku identifikovat, s jeho zveřejněním a není si vědom, že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala uveřejnění příspěvku. Organizátor si vyhrazuje právo v případě pochybností o autorství fotografie požádat o zaslání originálu fotografie.

 

Hlasovat pro fotografie je možné na portálu BYDLENI.CZ na stránce https://www.bydleni.cz/ctenari/index.php/58-barvy-podzimu-2022. Hlasovat může každý uživatel pouze po přihlášení. Hlasování jednoho uživatele pro stejnou fotografii je povoleno jednou za 24 hodin. 

 

5. Vyhlášení vítězů

Třicet fotografií s největším počtem hlasů postupují do finále, ve kterém redakce BYDLENI.CZ vybere 1 vítěze, kterého odmění hlavní cenou. Dále, nezávisle na počtu získaných hlasů, budou redakčními cenami odměněni 4 soutěžící. Vítězové budou zveřejněni na stránkách www.bydleni.czVítězové obdrží ceny uvedené zde: https://www.bydleni.cz/clanek/Soutez-Barvy-podzimu-2022Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

 

6. Práva a povinnosti organizátora

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o připuštění dané fotografie do soutěže, či o jejím stažení ze soutěže, a to podle vlastního uvážení.

 

Organizátor je oprávněn vyřadit ze soutěže zejména příspěvky, které:

  • nesplňují téma soutěže,
  • někoho jiného dehonestují, obsahují prvky násilí či erotické prvky nebo obnažené genitálie,
  • nebudou zaslány způsobem uvedeným v těchto pravidlech,
  • které budou jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru. Organizátor si vyhrazuje právo kontrolovat pravost obdržených hlasů a v případě zjištění podvodného hlasování soutěžícího ze soutěže vyřadit. Ve sporných případech může organizátor rozhodovat s konečnou platností podle vlastního uvážení. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné a není možné je alternativně plnit v hotovosti.

 

V případě shodného počtu hlasů si organizátor vyhrazuje právo určit, kdo postoupí do finále.

 

7. Práva a povinnosti soutěžícího

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

Soutěžící uděluje organizátorovi bezplatně výhradní licenci ke všem způsobům užití příspěvku dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen "autorský zákon"), a to v neomezeném rozsahu, včetně práva bez omezení upravit či jinak měnit příspěvek, jeho název nebo označení autora, práva spojit příspěvek s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného a prezentovat jej na veřejnosti či publikovat na webových stránkách. Licence není nijak územně nebo časově omezena a není omezena co do množstevního rozsahu. Organizátor není povinen licenci využít. Soutěžící dává organizátorovi oprávnění poskytnout licenci v celém rozsahu dále třetím osobám;

 

Soutěžící prohlašuje, že v rámci soutěže zasílané příspěvky jsou původní. V případě zjištění nepravdivosti tohoto prohlášení může být ze soutěže vyloučen.

 

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů soutěžícího (dále jen "údaje") do databáze společnosti ABSTRACT s.r.o., se sídlem Kotlářská 5, 602 00 Brno, IČ:255 52 406 (dále jen Společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8. Závěrečná ustanovení

Porušení kteréhokoli ustanovení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze soutěže, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené ceny.

 

Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení těchto pravidel. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za zneužití soutěžních fotografií třetí osobou.

 

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.

 

 

V Brně dne 20.10.2022

 

Fotíte rádi? Zúčastněte se nové jarní soutěže "Jaro u nás doma". Posílejte vaše fotografie s jarní tematikou a hlasujte o tu nejpovedenější.