Podmínky soutěže

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost ABSTRACT s.r.o., se sídlem Kotlářská 5, 602 00 Brno, IČ: 25552406, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně (dále jen "organizátor").

 

2. Místo konání soutěže

Soutěž "MOJE LÉTO 2024" (dále jen "soutěž") bude probíhat prostřednictvím profilu webové stránky Bydleni.cz (dále jen "web"), na stránkách https://www.bydleni.cz/ctenari/index.php/65-moje-leto-2024.

 

3. Termín konání soutěže

Soutěž bude probíhat od 11.6.2024 do 23.9.2024 do 12:00.

 

4. Princip soutěže

Téma soutěže je LÉTO. Počet výherců je 8.

 

Účastníkem soutěže se stává uživatel, který je registrován. Registrace do soutěže probíhá na https://www.bydleni.cz/ctenari/index.php/65-moje-leto-2024. Soutěžní fotografie je možné vkládat po celou dobu soutěžního kola. Jeden soutěžící může do soutěže vložit pouze 1 fotografii.

 

Soutěžní fotky se vkládají přes formulář na webu Bydlení.cz, a to odesláním prostřednictvím formuláře na stránce https://www.bydleni.cz/clanek/Soutez-Moje-leto-2024. Fotky budou zobrazovány v galerii na stránce https://www.bydleni.cz/ctenari/index.php/65-moje-leto-2024 po jejich odsouhlasení. Organizátor si vyhrazuje právo fotografii zveřejňovat i na svém Facebooku. Soutěžní fotografie se stávají majetkem portálu www.bydleni.cz a organizátor s nimi může volně nakládat. Soutěžící zasláním příspěvku a přihlášením se do soutěže prohlašuje, že je autorem příspěvku, vytvořil jej samostatně a je výlučným držitelem autorského práva k příspěvku bez jakéhokoli omezení, včetně všech výlučných práv osobnostních a výlučných práv majetkových. Soutěžící dále prohlašuje, že mu byl udělen bezpodmínečný souhlas osob, které jsou v příspěvku vyobrazeny, případně jiným způsobem zachyceny tak, že je možné je podle tohoto příspěvku identifikovat, s jeho zveřejněním a není si vědom, že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala uveřejnění příspěvku. Organizátor si vyhrazuje právo v případě pochybností o autorství fotografie požádat o zaslání originálu fotografie.

 

Hlasovat pro fotografie je možné na portálu BYDLENI.CZ na stránce https://www.bydleni.cz/ctenari/index.php/65-moje-leto-2024. Hlasovat může každý uživatel pouze po přihlášení. Hlasování jednoho uživatele pro stejnou fotografii je povoleno jednou za 24 hodin. 

 

5. Vyhlášení vítězů

30 fotografií s největším počtem hlasů postupují do finále, ve kterém redakce BYDLENI.CZ vybere 1 vítěze, kterého odmění hlavní cenou. Dále, nezávisle na počtu získaných hlasů, bude redakčními cenami odměněno 7 soutěžících. Vítězové budou zveřejněni na stránkách www.bydleni.czVítězové obdrží ceny uvedené zde: https://www.bydleni.cz/clanek/Soutez-Moje-leto-2024Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

 

6. Práva a povinnosti organizátora

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o připuštění dané fotografie do soutěže, či o jejím stažení ze soutěže, a to podle vlastního uvážení.

 

Organizátor je oprávněn vyřadit ze soutěže zejména příspěvky, které:

  • nesplňují téma soutěže,
  • někoho jiného dehonestují, obsahují prvky násilí či erotické prvky nebo obnažené genitálie,
  • nebudou zaslány způsobem uvedeným v těchto pravidlech,
  • které budou jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru. Organizátor si vyhrazuje právo kontrolovat pravost obdržených hlasů a v případě zjištění podvodného hlasování soutěžícího ze soutěže vyřadit. Ve sporných případech může organizátor rozhodovat s konečnou platností podle vlastního uvážení. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné a není možné je alternativně plnit v hotovosti.

 

V případě shodného počtu hlasů si organizátor vyhrazuje právo určit, kdo postoupí do finále.

 

7. Práva a povinnosti soutěžícího

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

Soutěžící uděluje organizátorovi bezplatně výhradní licenci ke všem způsobům užití příspěvku dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen "autorský zákon"), a to v neomezeném rozsahu, včetně práva bez omezení upravit či jinak měnit příspěvek, jeho název nebo označení autora, práva spojit příspěvek s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného a prezentovat jej na veřejnosti či publikovat na webových stránkách. Licence není nijak územně nebo časově omezena a není omezena co do množstevního rozsahu. Organizátor není povinen licenci využít. Soutěžící dává organizátorovi oprávnění poskytnout licenci v celém rozsahu dále třetím osobám;

 

Soutěžící prohlašuje, že v rámci soutěže zasílané příspěvky jsou původní. V případě zjištění nepravdivosti tohoto prohlášení může být ze soutěže vyloučen.

 

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů soutěžícího (dále jen "údaje") do databáze společnosti ABSTRACT s.r.o., se sídlem Kotlářská 5, 602 00 Brno, IČ:255 52 406 (dále jen Společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8. Závěrečná ustanovení

Porušení kteréhokoli ustanovení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze soutěže, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené ceny.

 

Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení těchto pravidel. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za zneužití soutěžních fotografií třetí osobou.

 

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.

 

 

V Brně dne 7.6.2024

Fotíte rádi? Zúčastněte se nové jarní soutěže "Jaro u nás doma". Posílejte vaše fotografie s jarní tematikou a hlasujte o tu nejpovedenější.