O soutěži

Jak vypadá jaro u vás doma? Pošlete nám fotografii na téma “Jaro u nás doma” a získejte možnost vyhrát zajímavé ceny. Téma fotosoutěže je velmi široké. Soutěžit může jakákoliv fotografie, která se vztahuje k jaru.

Těšíme se na fotografie vašeho jarně vyzdobeného interiéru, květinových dekorací nebo typicky jarních pokrmů. Také můžete zasílat fotky jarních prací na zahrádce a prvních jarních květin na vaší skalce. Jaro je období změn a nových začátků. Stavíte? Rekonstruujete? Vymalovali jste pokoj? Do fotosoutěže také můžete zasílat fotky vašich rekonstrukcí a stavebních úprav. Pustili jste se do jarního úklidu? Vyfoťte se při tom a fotku nám zašlete. A že se vám rekonstrukce nepovedla? Nevadí, napište k fotografii vtipný komentář a budete mít stejnou šanci na výhru.

Ve fotosoutěži Jaro u nás doma můžete pro fotografie hlasovat. Zvítězí 3 fotografie s největším počtem hlasů. Jedna fotografie bude navíc oceněna redakcí. 

Ceny a partneři

  • PowerGear na silné větve a pracovní rukavice od společnosti FISKARS
  • 2. a 3. místo: 2x poukaz za 500 Kč od společnosti Bella Rose
  • Cena redakce: Vaříme podle Herbáře 2

 

Podmínky soutěže

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost ABSTRACT s.r.o., se sídlem Kotlářská 5, 602 00 Brno, IČ: 25552406, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně (dále jen „organizátor“).

 

2. Místo konání soutěže

Fotografická soutěž „Jaro u nás doma” (dále jen „sout쾓) bude probíhat prostřednictvím profilu webové stránky Bydleni.cz (dále jen „web“), na stránkách http://www.bydleni.cz/ctenari/11-jaro-u-nas-doma.

 

3. Termín konání soutěže

Soutěž bude probíhat od 25.3.2015 do 30.4.2015 do 12:00.

 

4. Princip soutěže

Téma soutěže je jaro u nás doma. Počet výherců jsou 4.

 

Účastníkem soutěže se stává uživatel, který je registrován. Registrace na web je možná pomocí účtu na Facebook.com a vlastní registrace na http://www.bydleni.cz/ctenari/11-jaro-u-nas-doma. Fotografie je možné vkládat po celou dobu soutěžního kola.

 

Soutěžní fotografie se vkládají přes formulář na webu Bydlení.cz, a to odesláním fotografie prostřednictvím formuláře na stránce http://www.bydleni.cz/clanek/Nova-fotosoutez-Jaro-u-nas-doma. Soutěžní fotografie budou zobrazovány v galerii na stránce http://www.bydleni.cz/ctenari/11-jaro-u-nas-doma po jejich odsouhlasení a organizátor si vyhrazuje právo fotografie zveřejňovat i na svém facebooku. Soutěžní fotografie se stávají majetkem portálu www.bydlení.cz a organizátor s nimi může volně nakládat. Soutěžící zasláním příspěvku a přihlášením se do soutěže prohlašuje, že je autorem příspěvku, vytvořil jej samostatně a je výlučným držitelem autorského práva k příspěvku bez jakéhokoli omezení, včetně všech výlučných práv osobnostních a výlučných práv majetkových. Soutěžící dále prohlašuje, že mu byl udělen bezpodmínečný souhlas osob, které jsou v příspěvku vyobrazeny, případně jiným způsobem zachyceny tak, že je možné je podle tohoto příspěvku identifikovat, s jeho zveřejněním a není si vědom, že by třetí osoba bránila nebo zpochybňovala uveřejnění příspěvku. Organizátor si vyhrazuje právo v případě pochybností o autorství fotografie požádat o zaslání originálu fotografie.

 

O vítězi prvního, druhého a třetího místa rozhodne hlasování, které bude probíhat na portálu BYDLENI.CZ na stránce http://www.bydleni.cz/ctenari/11-jaro-u-nas-doma. Cenu redakce vyhlásí redakce na základě vlastního ohodnocení. Hlasovat může každý uživatel. Pro opětovné hlasování je třeba se přihlásit. Pro stejnou fotografii je možné hlasovat jednou za 24 hodin. Vítězem se stává fotografie soutěžícího s největším počtem hlasů. Vítězové obdrží jako výhru ceny uvedené na soutěžní stránce. 

 

5. Vyhlášení vítězů

Vítězové budou zveřejněni na stránkách www.bydleni.cz. Ceny přebírají výherci na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

 

6. Práva a povinnosti organizátora

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o připuštění dané fotografie a komentáře do soutěže, či o jejím stažení ze soutěže, a to podle vlastního uvážení.

 

Organizátor je oprávněn vyřadit ze soutěže zejména fotografie, které:

  • nesplňují téma soutěže
  • budou obsahovat prvky násilí či erotické prvky nebo obnažené genitálie,
  • nebudou zaslány způsobem uvedeným v těchto pravidlech,
  • které budou jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy

Organizátor je oprávněn vyřadit ze soutěže takové komentáře, které: 

  • budou nevhodné nebo budou obsahovat prvky násilí
  • které budou v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností podle vlastního uvážení. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné a není možné je alternativně plnit v hotovosti.

 

V případě shodného počtu hlasů u vítězných fotografií, si organizátor vyhrazuje právo určit pořadí vítězů.

 

7. Práva a povinnosti soutěžícího

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

Soutěžící uděluje organizátorovi bezplatně výhradní licenci ke všem způsobům užití příspěvku dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorský zákon“), a to v neomezeném rozsahu, včetně práva bez omezení upravit či jinak měnit příspěvek, jeho název nebo označení autora, práva spojit příspěvek s jiným dílem nebo jej zařadit jej do díla souborného a prezentovat jej na veřejnosti či publikovat na webových stránkách. Licence není nijak územně nebo časově omezena a není omezena co do množstevního rozsahu. Organizátor není povinen licenci využít. Soutěžící dává organizátorovi oprávnění poskytnout licenci v celém rozsahu dále třetím osobám;

 

Soutěžící prohlašuje, že v rámci soutěže zasílané příspěvky jsou původní. V případě zjištění nepravdivosti tohoto prohlášení mohou být soutěžícímu odebrány připsané hlasy či může být ze soutěže vyloučen.

 

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů soutěžícího (dále jen „údaje“) do databáze společnosti ABSTRACT s.r.o., se sídlem Kotlářská 5, 602 00 Brno, IČ:255 52 406 (dále jen Společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8. Závěrečná ustanovení

Porušení kteréhokoli ustanovení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze soutěže, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené ceny.

 

Organizátor nenese odpovědnost za škody vzniklé soutěžícím a třetím osobám v důsledku porušení těchto pravidel. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za zneužití soutěžních fotografií třetí osobou.

 

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění.

 

 

V Brně dne 25.3.2015

 

Fotíte rádi? Zúčastněte se nové jarní soutěže "Jaro u nás doma". Posílejte vaše fotografie s jarní tematikou a hlasujte o tu nejpovedenější.