Povinnost instalovat měřidla TUV

Foto: http://www.kludi.cz

Foto: http://www.kludi.cz

Našeho čtenáře, pana Jiřího, zajímají dotazy ohledně povinnosti měření TUV. Na dotaz odpovídá Ing. Josef Jeřábek, ředitel Brněnské správy nemovitostí, s.r.o.

1. Kterým právním předpisem je dána povinnost nainstalovat měření TUV a do kdy?
 
2. Ve starém domě jsou vodovodní přípojky pro většinu bytů provedeny:
 • seriově tj. tak, že od stupačky je na jedno odbočení napojeno za sebou více bytů
 • některé jiné byty jsou napojeny na více stupaček
Měření spotřeby TUV by tedy vyžadovalo u řady bytů více vodoměrů (některé ev. jako podružné), nebo rozsáhlou rekonstrukci vodovodních rozvodů. Mohla by se vyžádat výjimka z povinnosti měření pro jednotlivé byty a v kladném případě u koho?
 
Předem děkuji za radu
čtenář Jiří


 
Dotaz č.1
Povinnost instalovat měřidla TV je dána  zákonem č. 318/2012 Sb. - novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Není zde dána přímo povinnost měření TV, ale měření tepla nutného pro ohřev TV, která se provádí vodoměrem. 
 
Konkrétně § 7, odst. 4, písmeno a)
(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni
a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů
 
Termín instalace je od 1.1.2015
konkrétně ustanovení Čl. II,  Přechodná ustanovení, odst. 3  
 
Povinnost podle § 7, odst. 4, písmeno a) zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie musí být splněna do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  
Čl. III,  Účinnost  
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o ustanovení § 6 odst. 4 až 7,  která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015, a ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o ustanovení § 7 odst. 4 písmeno b), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.  
Dotaz č.2
Ve starších nemovitostech je skutečně často problém s instalací vodoměrů pro měření TV. V minulosti byla instalace těchto vodoměrů často spojena s rekonstrukcí stupaček. Jako jedna z možností u staré zástavby je pak instalace tzv. podbateriových vodoměrů - viz obrázek.
Estetičnost tohoto řešení je značně diskutabilní.

Zákonná možnost výjimky v zákoně uvedena není.
Autor zákona se odvolává na Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES. V této směrnici ovšem Evropská Rada výjimky umožňuje - viz text ustanovení:

čl. 9 odst. 1    1. Členské státy zajistí, aby pokud je to technicky možné, finančně únosné a úměrné potenciálním úsporám energie, byli koneční zákazníci pro elektřinu, zemní plyn, dálkové vytápění, dálkové chlazení a užitkovou teplou vodu vybaveni individuálními měřiči za konkurenceschopné ceny, které přesně zobrazují skutečnou spotřebu energie konečného zákazníka a poskytují informace o skutečné době použití. 
Tyto individuální měřiče za konkurenceschopné ceny se poskytnou vždy: 
a) při výměně stávajícího měřiče, ledaže je to technicky nemožné nebo nákladově neefektivní vzhledem k odhadovaným možným dlouhodobým úsporám; 
b) při vytváření nového připojení v nové budově nebo při jakýchkoli větších renovacích budovy, jak stanoví směrnice 2010/31/EU.

V tomto jsme opět Evropskou Unii předstihli. :-)

Jelikož ale v zákoně možnost výjimky není, muselo by zřejmě žádost o tuto vyjímku řešit MMR, ale spíše soudní rozhodnutí. V současnosti probíhá okolo těchto ustanovení značná polemika a poukazuje se na nesprávné formulace, ať už výše uvedeného zákona nebo vyhlášky 372/2001. Je možné, že tato zpochybnění by kvůli skutečně nejednoznačné dikci zákona mohly u soudu i uspět.
Z těchto důvodů byla MMR navržena a zatím pouze Poslaneckou sněmovnou schválena Novela zákona č. 67/2013 Sb, která některé ustanovení výše uvedeného zákona zpřesňuje. Není však zatím schválena Senátem, podepsána prezidentem. Její účinnost je stanovena od 1.1.2016.

Josef Jeřábek ml.
Brněnská správa nemovitostí, s.r.o.
04.03.2015 | redakce Bydlení.cz

BYDLENÍ.CZ doporučuje

 • Grundfos s.r.o.

  Grundfos patří mezi největší výrobce čerpací techniky na světě. Ročně vyrobí přes 16 mil čerpadel. Největší podíl na výrobě mají oběhová čerpadla pro vytápění domácností a komerčních budov.

 • STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

  STIEBEL ELTRON patří k technologickým lídrům v oblasti ohřevu vody, vytápění a technologií využívajících obnovitelných zdrojů. Široké portfolio produktů tvoří zásobníkové a průtokové ohřívače vody, akumulační kamna, přímotopné konvektory, osoušeče rukou, tepelná čerpadla, ventilační jednotky a solární zařízení.

 • HAAS + SOHN Rukov s.r.o.

  Vyrábíme a dodáváme krbová kamna, krbová kamna s výměníkem, krbové vložky, krbové vložky s výměníkem, krbové sestavy, peletová kamna a příslušenství jako krbové nářadí, kouřovody a další. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis našich výrobků. Společnost HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. vznikla v roce 1995 spojením bývalé tradiční rumburské firmy Rukov s rakouskou společností Reischl GmbH, čímž se stala součástí značky působící na trhu od roku 1854.

 • IVT Tepelná čerpadla s.r.o.

  IVT je specializovaný dodavatel švédských tepelných čerpadel vzduch/voda, země/voda a vzduch/vzduch, určených pro vytápění a ohřev teplé vody v rodinných domech, školách, sportovních areálech a komerčních budovách.

 • KORADO a.s.

  Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444