Podpora úspor energie v budovách II.

V první části komentáře k současnému stavu podpory energetických úspor v budovách u nás se Ing. Jiří Šála, CSc věnoval technologii zateplování budov ve vztahu k ekonomické motivaci. Dnes přinášíme  druhou, závěrečnou část jeho příspěvku k této důležité problematice, která byla jedním témat nedávného diskusního setkání pořádaného Sdružením EPS.

Společenské prostředí pro energeticky úsporné chování


Úspory energie nelze zajistit jen technickými prostředky, stejně významný je i přístup a dlouhodobé chování lidí.


Pro vytvoření příznivého společenského klimatu je nejdůležitější trvalé vytváření informační podpory pro snižování energetické náročnosti budov. Zajímavá je zahraniční zkušenost z energetických krizí. V Dánsku při první krizi v sedmdesátých letech zvýšili výrazně ceny energií a společnost na to reagovala úsporným chováním – krátkodobě. Do dvou tří let se chování lidí vrátilo ke starým zvyklostem. Při další energetické krizi se pokusili podpořit cenovou motivaci průběžným masivním informačním tlakem – a úsporné chování se kupodivu ve společnosti ustálilo. Od této doby lze i v městských turistických informačních centrech nalézt velký podíl informací k energetickým úsporám, jejich možnostem, výhodám a podporám. Neúsporné chování je společensky nepřijatelné, neslušné.


V oblasti odborné je u nás situace na úrovni blízké zahraničí. Největší propad však byl donedávna v oblasti všeobecně informační, zde se však situace začíná mírně zlepšovat.

 
Nejrozšířenější média se však o tuto oblast zajímají zatím stále nedostatečně, chybí zde cílené seriály či diskusní pořady ve veřejnoprávní televizi, v denním tisku se informace o možnostech úspor objevují obvykle zasuté v komerčních přílohách. Prostě to není vnímáno jako trvale a nyní žhavě aktuální téma.

 
Trvalý zájem o úspory energie v nejširší veřejnosti se přitom dá tímto způsobem velmi pozitivně ovlivnit. Nyní je pro to vhodná doba, neboť se to stalo tématem hodným pozornosti našich politiků a jsou zde nové zákonné povinnosti.

 

Zopakování důvodů pro podporu úspor energie v budovách


Přes výše uvedenou nedostatečnou podporu státu je nízká energetická náročnost budov v době očekávaného výrazného zvyšovaní cen energií na vytápění velmi aktuální.

 
Shrňme si proto základní důvody hovořící pro úspory energie v budovách.

 
Ekonomické důvody pro zateplení:
• jednorázovým zateplením se sníží energetická náročnost domu a tím se trvale sníží každoroční výdaj na vytápění, který tvoří jednu z nejvýraznějších položek provozních nákladů na chod domácnosti
• snížená spotřeba energie na vytápění umožní instalovat menší a tudíž levnější zdroj tepla (kotel, zásobník paliva, výměník)
• topnou sezónu lze zahájit později a ukončit dříve
• peníze investované do zateplení jsou lépe zhodnocené než při uložení v bance, nelze přitom pominout i vyšší jistotu při uložení peněz do domku
• při zateplení dochází k lepšímu využití draze placených prostorů domů a bytů - jak v důsledku vyšší povrchové teploty (prostor bytů lze plně využít), tak v důsledku menších prostorových nároků na kotelnu, sklad paliva či výměník
• jednorázovou investici při zateplení můžeme provést v produktivním věku, snížené náklady na vytápění se nám budou hodit v době menších příjmů v pokročilejším věku
Technické důvody pro zateplení:
• zateplením se odstraní jedna z nejčastějších příčin vzniku a bujení plísní, kterým je kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí, ke které dochází při změně způsobu vytápění a větrání (zejména při přechodu z klasických kamen na jiný zdroj tepla a při dokonalém utěsnění oken)
• zlepší se tepelná pohoda v bytech, zvýší se kvalita bydlení
• vyšší a vyrovnanější povrchová teplota stěn sníží riziko poruch jejich povrchových úprav, týká se zejména tapet a obkladů
• lze lépe využít pasivní tepelné zisky vzniklé působením dopadající sluneční energie při využití akumulačních vlastností domu (při vnějším zateplení)
• je splněna podmínka pro účinné aktivní využití ekologických tzv. „netradičních“ zdrojů tepla (solární systémy, tepelné čerpadlo apod.)
• sníží se poruchovost otopného systému (je méně zatěžován)
• otopný systém lze provozovat při menším teplotním spádu, tedy hospodárněji ve vztahu ke spotřebě a citlivěji ve vztahu k životnosti
• sníží se teplotní dilatace původní konstrukce, tedy i namáhání a poruchy touto cestou vznikající
• zajistí se ochrana původního povrchu před agresivitou ovzduší (prakticky se zastaví karbonatace betonu, koroze výztuže)
• zajistí se nové barevné řešení domu
• zlepší se životní prostředí v okolí domu při menším spalování (v případě elektrické energie to platí také, avšak s tím, že ke zlepšení dojde v oblastech s poškozeným životním prostředím)


Z uvedených důvodů je zřejmé, že pouhý propočet  ceny uspořené energie nevystihuje plně příznivé efekty, které v důsledku zateplení vzniknou. Přesto je to základní způsob, jak získat představu o ekonomické úspěšnosti této akce.

 

Závěr


Úspory energie v budovách jsou s rostoucí cenou energie na vytápění výhodnou a stabilní oblastí pro investice.


Každý dům je třeba individuálně posoudit a nalézt vyvážený soubor navzájem se doplňujících energeticky úsporných úprav. Je třeba vybrat nejvhodnější konkrétní systém jeho zateplení pro specifické podmínky toho domu, navrhnout materiály a výrobky pro zateplení, jeho dimenze a detaily, včetně návazností. V neposlední řadě je nutné zajistit jejich správného provedení odbornou firmou, s průběžně kontrolovanou kvalitou provedení technickým dozorem stavebníka.


Literatura
[1] ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky“, platné znění z roku 2002 včetně změny Z1:2005, v tisku revize 2007. ČSNI Praha
[2] Machatka M., Šála, J., Svoboda P.: Kontaktní zateplovací systémy. Příručka pro navrhování a provádění, ČEA+CZB +ČKAIT, Praha, 1998, 47 str., 148 lit.
[3] Tepelná ochrana budov, Odborný dvouměsíčník pro úspory energie a kvalitu vnitřního prostředí zateplováním budov, CZB+ČKAIT, Praha, od roku 1998
[4] Šála, J.: Zateplování budov. Rekonstrukce (Stavební kniha), EXPO DATA Brno + ČKAIT Praha, 1999, str. 83-98, 6 lit.
[5] Šála, J.: Zateplování budov, GRADA PUBLISHING Praha, 2000
[6] Šála J., Machatka M.: Zateplování v praxi. Provádění vnějších kontaktních zateplovacích systémů, GRADA PUBLISHING Praha, 2002
[7] Šála J., Machatka M.: Tepelně technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace, OPET CR – KEA Energetická agentura spol s.r.o., Brno, 2002
[8] Šála, J., Chaloupka K.: Ploché střechy a pěnový polystyren, Izolační Praxe 3, Sdružení EPS, Kralupy nad Vltavou, 2002
[9] Šála, J.: Obvodové stěny a pěnový polystyren, Izolační Praxe Sdružení EPS, Kralupy nad Vltavou (rukopis)
[10] Zákon č. 406/2006 Sb., úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn


O Sdružení EPS ČR
Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem: podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací EPS, podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS, a podílet se na úsporách energie. Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci aplikací z EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení je také členem EUMEPS, evropského sdružení výrobců EPS.

 

O autorovi
Ing. Jiří Šála, CSc. je nezávislý odborník, který je čestným členem Sdružení EPS ČR. Je spoluautor a zpracovatel platné ČSN 73 0540 "Tepelná ochrana budov" a dalších norem a publikací v oboru, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a energetické auditorství, energetický auditor podle zákona č. 406/2000 Sb. v seznamu MPO, soudní znalec z oboru stavebnictví - tepelná ochrana budov - stavební tepelná technika, člen představenstva Cechu pro zateplování budov, zakladatel a předseda redakční rady dvouměsíčníku Tepelná ochrana budov.

27.03.2007 | Ing. Jiří Šála, CSc.
  • IZOLTECH s.r.o. - technické izolace a zateplení budov

    Prodej, konzultace a realizace v oborech stavebních izolací a zateplení budov (fasádní zateplovací systémy, izolace staveb a rozvodů topení, sanity a klimatizací)

  • ROCKWOOL, a.s.

    ROCKWOOL, a.s. patří do Skupiny ROCKWOOL – předního světového výrobce kamenné minerální vlny – dodavatele výrobků a systémových řešení, které vedou k zvýšení energetické účinnosti, požární odolnosti a zlepšení akustiky stavebních objektů. Kamenná vlna je přírodním materiálem, je recyklovatelná a šetrná k přírodě

  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. - Divize Rigips

    Rigips, divize společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., je významným výrobcem a dodavatelem systémů suché výstavby.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444