téma

Bleskosvod by měli navrhnout i instalovat odborníci

Blesk byl patrně prvním ohněm, který člověk  kdysi poznal, a představuje tak jeden z jevů, který zásadně ovlivnil vývoj lidstva. Má pro nás ale také svou ničivou tvář - může vážně až smrtelně zranit, může způsobit požár, může poškodit nebo zničit elektrická zařízení. Proto je třeba před ním budovy chránit.

Blesky vznikají působením anabatických větrů, které vynášejí vlhký vzduch do chladných výšek. Stoupající vlhkost se zde mění v ledové krystaly, které na sebe narážejí s padající vodou a získávají tak odlišný elektrický náboj. Tato napětová diference vede k elektrickému výboji. Blesk, který přitom vzniká, je průměrně 5 km dlouhý, jeho teplota dosahuje až 30000°C a rychlost může mít až 1000m/s.


Fáze úderu blesku


Blesky jsou složeny z několika nárazových impulzů proudu. Trvají cca 100 až 500 milisekund. Ve vnímaném blesku jsou často zaznamenány tři a více elektrické údery, přičemž první úder je nejsilnější. Po úderech blesku následuje takzvaná fáze dlouhodobého proudu, která trvá pouze 0,5 milisekundy. Tento dlouhodobý proud je složkou stejnosměrného proudu a může způsobit zapálení zasaženého materiálu.

Systém ochrany před bleskem

Elektrické výboje způsobují značné škody na budovách, elektroinstalaci, elektrických přístrojích a často dochází i ke zranění osob, proto je potřeba se před nimi chránit. U objektů se chráníme pomocí instalace vhodného systému ochrany před bleskem (LPS), kdy je proud blesku odváděn do země, aniž by došlo k poškození objektu. Přitom je nutné namontovat kompletní ochranný systém, jehož provedení musí být důkladně naplánované. Tyto systémy jsou tvořeny bleskosvodem na vnější straně a ochranou proti přepětí uvnitř budovy. Vnější ochrana před bleskem má za úkol proud blesku zachytit a pomocí kovového vedení a / nebo střešní krytiny RHEINZINK jej svést do země. Vnitřní ochrana před bleskem zabraňuje negativním vlivům na osoby, elektroinstalaci a elektrická zařízení v budově.Bleskosvod a jeho montáž

Podmínkou správného fungování bleskosvodu je nejenom jeho správné navržení, ale i odborná instalace. Při montáži dbáme na to, aby jednotlivé upevňovací prvky bleskosvodu nesnižovaly nebo dokonce nebránily délkové roztažnosti krytinových pásů. Důležitá je s ohledem na použitou krytinu i volba vhodného materiálu bleskosvodu, který by měl být v životnostní rovnováze s použitou krytinou. U krytin z materiálu RHEINZINK je nejvhodnější použít bleskosvod z elektrovodného hliníku, upevňovací prvky z nerezové oceli nebo ze slitiny hliníku. Použití pozinkovaných prvků není nejvhodnější, protože u nich po několika letech dochází ke zrezivění a následnému přenášení stop rzi na krytinu. Dále je nutné si uvědomit, že bleskosvod není sněhová zábrana a protože není schopen přenášet sněhové zatížení, je potřeba ho vést v místech, kde nehrozí jeho stržení sněhem – jeden z negativních příkladů můžete vidět na  fotografii. Pouze při dodržení uvedných zásad se můžeme spolehnout na řádné fungování bleskosvodu.